Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

İnsan Kaynakları  |  English  |  İletişim
 
 
 

PRATİK BİLGİLER

 
 
 

Stopaj Oranları

G.V.K.md. 94 ile Geç. 61, 64, 67, 68 ve 69. md.Göre Bazı Tevkifat Oranları
İlgili Madde
Tevkifat Oranı (%)
Ödemenin Türü
Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden  (istisnadan faydalananlar hariç)
94/1
GVK md.103 
Telif ödemelerinden (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)
94/2-a
17
Diğer serbest meslek ödemelerinden (2006/11449 sayılı BKK ile 01.01.2007'den itibaren)
94/2-b
20
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapanlara ödenen istihkak bedellerinden (2006/11449sayılı BKK ile 01.01.2007’den itibaren)
94/3
3
Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden, (2006/11449 sayılı BKK ile 01.01.2007'den itibaren)
94/4
20
Kira Ödemelerinden (2006/11449 sayılı BKK ile 01.01.2007’den itibaren)
94/5-a
20
Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden                                                 (2006/11449 sayılı BKK ile 01.01.2007’den itibaren)
94/5-b
20
Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden, (2006/11449 sayılı BKK ile 01.01.2007'den itibaren)
94/5-c
20
Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz) (2006/10731 sayılı BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)
94/6-b-i
15
Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz)
(2006/10731 sayılı BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)
94/6-b-ii
15
Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden,
94/10-a
20
(2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden. (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)
94/10-b
20
Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;
   
- Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,
       
• Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)
94/11-a-i
1
        
• Ticaret borsası dışında satın alınanlar için (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)
94/11-a-ii
2
   
- Diğer zirai mahsuller için,
       
• Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için  (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)
94/11-b-i
2
       
• Ticaret borsası dışında satın alınanlar için (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)
4
   
- Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler,
94/11-b-ii
       
• Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)
94/11-c-i
2
       
• Diğer hizmetler için (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)
94/11-c-ii
4
   
- Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)
94/11-d
0
PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden, (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)
94/12
20
Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden;
   
- Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)
94/13-a
2
   
- Hurda alımları için (2006/11449sayılı BKK ile 01.01.2007'den itibaren)
94/13-b
2
   
- Diğer mal alımları için (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)
94/13-c
5
   
- Diğer hizmet alımları (Yukarıdakiler hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)
94/13-d
10
Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından;
   
- On yıl süreyle prim, aidat ve katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemelerden (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)                                                                                                       
94/15-a
15
   
- On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diğer sandık ve sigortalardan on yıl süreyle prim veya aidat ödeyenlere ve vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerden (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)
94/15-b
10
   
- Bireysel emeklilik  sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerden (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)                                           
94/15-c
0
24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden (4842 sayılı Kanun ile 24.04.2003’den itibaren)
Geç. 61, 69
19,8
Sporculara ücret olarak yapılan ödemelerden  (4842 sayılı Kanun ile 24.04.2003’den itibaren)
Geç. 64
15
01.01.2006 tarihinden itibaren iktisap edilen, tam mükellef kurumlara ait olup İMKB’de işlem gören ve bir yıldan kısa süreyle elde tutulan hisse senetlerinin (Gayrimenkul ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetleri dahil)  elden çıkarılmasından sağlanan kazançlardan; 
   
- Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (5527 sayılı Kanun ile 07.07.2006’dan itibaren) 
Geç. 67/1
0
   
- Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (2006/10731 sayılı BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)
Geç. 67/1
10
Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin ilgili fona iadesinden sağlanan gelirlerden (A Tipi yatırım fonlarının 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin fona iadesinde stopaj yapılmaz); 
   
- Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (01.01.2006’dan itibaren) 
Geç. 67/1
0
   
- Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006’dan itibaren)
Geç. 67/1
10
01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarının (eorobondlar hariç) elden çıkarılmasından sağlana kazançlardan; 
   
- Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için  (5527 sayılı Kanun ile 07.07.2006’dan itibaren) 
Geç. 67/1
0
   
- Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (2006/10731 sayılı BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)
Geç. 67/1
10
01.01.2006 tarihinden itibaren Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin elde tutulması veya elden çıkarılması suretiyle sağlanan kazançlardan; 
   
- Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (5527 sayılı Kanun ile 07.07.2006’dan itibaren) 
Geç. 67/1,2
0
   
- Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (2006/10731 sayılı BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)
Geç. 67/1,2
10
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirlerden;
   
- Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (01.01.2006’dan itibaren) 
Geç. 67/1
0
   
- Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (2006/10731 sayılı BKK ile 01.01.2007’den itibaren)
Geç. 67/1
10
01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonosu (eorobondlar hariç) faizlerinden; 
   
- Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için  (5527 sayılı Kanun ile 07.07.2006’dan itibaren)               
Geç. 67/2
0
   
- Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (2006/10731 sayılı BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)
Geç. 67/2
10
Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere;  
   
- Mevduat faizlerinden (YTL ve Yabancı para cinsinden) (01.01.2006’dan itibaren)
Geç. 67/4
15
   
- Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından (01.01.2006’dan itibaren)
Geç. 67/4
15
   
- Repo gelirlerinden (Menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler) (01.01.2006’dan itibaren)
Geç. 67/4
15
Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy kazançları üzerinden;
   
- Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için (2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006’dan itibaren)
Geç. 67/8
0
   
- Yukarıda sayılanlar dışında kalan menkul kıymet yatırım fonları ile ortaklıkları için (2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006’dan itibaren)
Geç. 67/8
0
Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının GVK’nın Geçici 67. maddesinin 1, 2, 3 ve 4 numaralı fıkralarında belirtilen gelirleri üzerinden;
   
- Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için (2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006’dan itibaren)
Geç. 67/8
0
   
- Yukarıda sayılanlar dışında kalan menkul kıymet yatırım fonları ile ortaklıkları için (2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006’dan itibaren)
Geç. 67/8
0
Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine  ücret olarak yapılan ödemelerden (5281 sayılı Kanun ile 01.01.2005’den itibaren)
Geç. 68
20